کشیک

 

 

 

ایام هفته تاریخ نام کارشناس شماره تماس انجام وثیقه
شنبه 99/12/16 مهندس حسن خانی  1513053- 0912  
یکشنبه 99/12/17 مهندس مهدی متقیان  3510019- 0912  
دوشنبه 99/12/18 مهندس رمضانعلی بیات خیرآبادی  3510661- 0912  
سه شنبه 99/12/19 مهندس حسن ناطقی مطلق  1519599- 0912  
چهارشنبه 99/12/20 مهندس حسین زرین اقبالی  6996411- 0912  
پنجشنبه 99/12/21 تعطیل ــــــــــــــــــــــــــ