جزئیات

 

اسامی کارشناسان دارای 11 سال سابقه کار، که مطابق ماده 6 نظامنامه جغرافیایی مصوب 1397/9/22 شورای عالی میتوانند در سایر استانهای کل کشور با رعایت اولویتهای ماده 5 همین نظامنامه اقدام به کارشناسی نمایند.

کارشناس کشیک امروز

کارشناس کشیک 1399/05/21

مهندس مهدی اشعری رشته :راه و ساختمان شماره تماس :09127464642
پیوند های تصویری