ارکان کانون

مهندس سید بهاالدین نمازی

ریس هیات مدیره

مهندس علی حسنی مهر

نائب رئیس

مهندس محمدرضا دانشپور

مسئول امور مالی

مهندس مهدی متقیان

منشی

مهندس امرا... زند

عضو اصلی

مهندس حسین حاجی رحیمی

عضو علی البدل

مهندس سیدحسن رضوی

عضو علی البدل

مهندس حسیینعلی قوانلو

بازرس اصلی

مهندس عباسعلی نادری

بازرس اصلی

مهند محمدعلی لاجوردی

بازرس علی البدل

مهندس بابک رهبرنیا

دادستان انتظامی کانون
کارشناس کشیک امروز

کارشناس کشیک 1399/08/16

تعطیل رشته : شماره تماس :

پیوند های تصویری